Dodatek mieszkaniowy - komu przysługuje

Dodatek mieszkaniowy to pieniądze, jakie można otrzymać z gminy na dofinansowanie opłat za korzystanie z mieszkania. Przysługuje osobom, które spełniają określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych kryteria dotyczące dochodu i powierzchni mieszkania. Zobacz, jak starać się o te pieniądze.

 

Jeśli nie jesteś pewien, czy przysługuje Ci dodatek, albo nie potrafisz samodzielnie wyliczyć swojego dochodu, poproś o wyjaśnienie wątpliwości pracowników właściwego dla Ciebie urzędu miasta czy gminy.


O dodatek mieszkaniowy może starać się każdy. Należy jednak spełnić kilka warunków jednocześnie. Należą do nich:

 1. kryterium dochodowe, 
 2. kryterium powierzchni lokalu w stosunku do liczby osób w nim mieszkających,
 3. posiadanie tytułu prawnego do lokalu.

Prawo do mieszkania

Dodatek przysługuje: 

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy można otrzymać na podstawie tylko jednego z wyżej wymienionych tytułów.

Wysokość dochodu musi być udokumentowana

Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy, należy udokumentować w gminie swoją sytuację finansową.

O dodatek mieszkaniowy można się ubiegać, jeśli średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach (liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza:

 • 175 proc. najniższej emerytury - dla gospodarstw jednoosobowych (czyli osób mieszkających samotnie), 
 • 125 proc. najniższej emerytury - dla gospodarstw wieloosobowych.

Wysokość najniższej emerytury zmienia się, bo podlega ona waloryzacji. Od 1 marca 2013 roku - wysokość najniższej emerytury wynosi 831,15 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy wykazać dochód z gospodarstwa (ilość ha przeliczeniowych x przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego).

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • dodatków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 roku.

Oblicz powierzchnię mieszkania

Powierzchnia użytkowa mieszkania osoby, która stara się o dodatek, nie powinna przekroczyć odpowiedniej normy, która w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:

 • dla 1 osoby - 35 mkw.
 • dla 2 osób - 40 mkw.
 • dla 3 osób - 45 mkw. 
 • dla 4 osób - 55 mkw. 
 • dla 5 osób - 65 mkw. 
 • dla 6 osób - 70 mkw.

Uwaga! Normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego zwiększa się o: 

 • 5 mkw. dla każdej kolejnej osoby - w razie zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób niż sześć, 
 • 15 mkw., jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Dopuszczalne jest do celów ubiegania się o dodatek mieszkaniowy przekroczenie powierzchni normatywnej lokalu o 30 proc. Czyli: 

 • dla 1 osoby - 45,5 mkw. (35 mkw. plus 30 proc. przekroczenia), 
 • dla 2 osób - 52 mkw. (40 mkw. plus 30 proc. przekroczenia), itd.

Jednakże dodatek nalicza się na powierzchnię normatywną.

Ile wynosi dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy nie jest przyznawany w pełnej wysokości opłat za mieszkanie, a jego wysokość uzależniona jest od naszego dochodu i ponoszonych wydatków na utrzymanie lokalu.

Aby udokumentować wysokość opłat, zlicz wydatki na czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych.

Nie są objęte dofinansowaniem opłaty za prąd i gaz w gospodarstwie domowym.

Formalności załatw w urzędzie

Osoby ubiegające się o przyznanie dodatku mieszkaniowego muszą złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego osobiście we właściwym urzędzie miasta lub gminy.

Można tam dostać formularz wniosku o przyznanie dodatku, druk zaświadczenia o dochodach ( z którego można skorzystać) i kartę usługi publicznej „Uzyskanie dodatku mieszkaniowego", która określa tryb postępowania.

Składając wniosek należy dołączyć do niego dokumenty stwierdzające:

 • wysokość dochodów za okres trzech pełnych miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, (zaświadczenie z pracy, odcinek od emerytury czy renty, bezrobotny może przynieść zaświadczenie z urzędu pracy, czy jest zarejestrowany i pobiera zasiłek, itp.);
 • wysokość poniesionych wydatków na mieszkanie w miesiącu, w którym składany jest wniosek;
 • fakturę za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy, w przypadku braku centralnego ogrzewania i centralnie ciepłej wody.

Wniosek należy potwierdzić u swojego zarządcy budynku.

Decyzję powinieneś dostać w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Pieniędzy nie dostajesz do ręki (chyba że jesteś właścicielem domu jednorodzinnego). Wpływają na konto wspólnoty mieszkańców lub administratora.

Dodatek jest przyznawany na pół roku, potem trzeba składać nowy wniosek. Od negatywnej decyzji można się odwołać do samorządowego kolegium odwoławczego.

Należy wziąć pod uwagę możliwość wytypowania do wywiadu środowiskowego i złożenia szczegółowego oświadczenia o stanie majątkowym przez wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego. Wówczas decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego jest uznaniowa i mimo spełnienia kryteriów ustawowych, urząd może odmówić przyznania dodatku z powodu rażącej dysproporcji pomiędzy wykazanymi niskimi dochodami a faktycznym stanem majątkowym.

Wyszukiwarka ofert