Zarządzaniem nieruchomościami powierzonymi oraz doradztwem w tym zakresie zajmujemy się od wielu lat. Naszym atutem oprócz doświadczenia jest młoda
i wykwalifikowana kadra posiadająca niezbędne umiejętności i wykształcenie. Zatrudniani przez nas administratorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, licencję na zarządzanie nieruchomościami, są kompetentni, kulturalni i zmotywowani do rozwiązywania problemów mieszkańców obsługiwanych przez nas budynków. Wyposażeni przez nas w służbowe komputery przenośne oraz telefony komórkowe starają się „od ręki” rozwiązywać wszelkie trudne sytuacje. Pracownicy księgowości znają doskonale specyfikę obsługi księgowej budynków mieszkalnych, posiadają wyższe wykształcenie oraz część z nich także licencję Ministra Finansów uprawniającą do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę administracyjną
z wykorzystaniem nowoczesnych technik zarządczych i profesjonalnych programów komputerowych wspomagających zarządzanie nieruchomościami w zakresie księgowości, rejestracji i rozliczenia opłat, prowadzenia dokumentacji oraz archiwizacji danych.  

W zakresie administrowania zapewniamy m.in.:

 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji technicznej budynku,
  w tym książki obiektu budowlanego,
 • przestrzeganie terminów przeprowadzania obowiązkowych przeglądów budynków (przegląd budowlany, elektryczny, kominiarski, gazowy - jeśli występuje) oraz doradztwo lub zlecanie ich wykonania uprawnionym ekspertom,
 • udział w czynnościach kontrolnych przeprowadzanych przez uprawnione organy publiczne (nadzór budowlany, sanepid),
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali i mieszkańców,
 • przestrzeganie terminów zawarcia umów ubezpieczenia budynków
  oraz doradztwo w zakresie wyboru firmy i wariantu ubezpieczenia,
 • obecność administratora na budynkach oraz rozwiązywanie problemów wynikłych z bieżącej eksploatacji budynków,
 • prowadzenie korespondencji z mieszkańcami,
 • wydawanie poświadczeń i zaświadczeń dotyczących lokali,
 • przygotowywanie projektu planu remontów budynków,
 • przygotowanie projektu opłat pobieranych od najemców,
 • doradztwo lub zlecanie wykonania drobnych napraw w częściach wspólnych budynków,
 • doradztwo, pozyskiwanie ofert, przeprowadzanie procedury wyboru wykonawców robót remontowych budynku,
 • prowadzenie bieżącej kontroli stanu technicznego nieruchomości,
  oraz reagowanie na wszelkie stany niepożądane,
 • dokonywania odczytów liczników indywidualnych mieszkańców
  z częstotliwością 1 raz na kwartał,
 • przygotowanie planów remontowych, wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych,
 • nadzór nad pracami firm  wykonujących remonty i modernizacje, dokonywanie odbiorów wykonanych prac,
 • zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania nieruchomości w okresie zimowym - z użyciem własnych pracowników i maszyn (odśnieżarek).

W zakresie obsługi księgowej zapewniamy m.in.:

 • pełną obsługę finansową nieruchomości, ustalanie wysokości opłat,  kontrolowanie należności, rozliczenie dokonywanych wpłat,
 • kalkulację wpłat wnoszonych przez mieszkańców i użytkowników, zaliczek  na  pokrycie kosztów utrzymania części wspólnej,
  w tym funduszu remontowego i eksploatacyjnego,
 • windykację należności powstałych w czasie realizacji umowy,
 • naliczanie ustawowych lub uzgodnionych z właścicielem odsetek
  za zwłokę, wysyłanie upomnień,
 • prowadzenie obowiązkowej sprawozdawczości statystycznej
  lub skarbowej,
 • wystawianie PIT-ów dla osób wykonujących usługi na umowy cywilnoprawne,
 • dokonywanie płatności dotyczących budynków, np. za prąd, wodę itp.,
 • dokonywanie rozliczeń lokali w zakresie zużycia wody, odprowadzenia ścieków, ciepła, gazu itp.,
 • informowanie właścicieli telefonicznie, emailem lub osobiście, o saldach na kontach rozrachunkowych dotyczących ich lokali mieszkalnych,